Actieprogramma Goederenvervoer Limburg 2030

Tijdens het totstandkomingsproces is groot belang gehecht aan de mening van relevante interne en externe stakeholders in het goederenvervoer teneinde een breed draagvlak te creëren. Er is veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om inhoudelijk op het plan te reageren. Wij hebben de vele (inhoudelijke) opmerkingen en/of aanvullingen die we van iedereen hebben ontvangen zeer op prijs gesteld. Deze zijn dan ook zo veel mogelijk verwerkt in het document. Wij danken jullie voor jullie bijdragen en willen samen met alle relevante stakeholders voortvarend aan de slag gaan met de uitvoering van de in het Uitvoeringskader vermelde goederenvervoer en Supply Chain projecten.

Het document is via de volgende link te downloaden:   www.limburg.nl/goederenvervoer

Hieronder is de leeswijzer toegevoegd. 

Het Actieprogramma bevat twee zelfstandig leesbare delen. Wie snel naar de essentie van het goederenvervoerbeleid wil, gaat meteen naar hoofdstuk 4 in deel 1 (Strategische Beleidsvisie).
Hoofdstuk 4 gaat in op de 5 actielijnen die de provincie samen met de stakeholders gaat oppakken.
Wie een overzicht van alle concrete projecten wil, gaat direct naar deel 2 (Uitvoeringskader Projecten).

Deel 1 bevat de Strategische Beleidsvisie Goederenvervoer & Supply Chain

Hoofdstuk 1 gaat in op de totstandkoming van het Actieprogramma Goederenvervoer Limburg 2030, de ombouw naar een circulaire economie in combinatie met de energie- en mobiliteitstransitie, de doelstellingen en het toekomstperspectief, het nationaal MIRT Programma Goederenvervoercorridors en de belangrijkste trends & ontwikkelingen.
Hoofdstuk 2 bevat de voor goederenvervoer meest relevante, (inter)nationale en provinciale beleidskaders. Voor een uitgebreide rapportage van de voor goederenvervoer relevante (in het verleden reeds vastgestelde) provinciale beleidskaders Economie, Ruimte, Mobiliteit en Natuur wordt verwezen naar de Bijlage.

In hoofdstuk 3 volgt een analyse en beschrijving van de huidige situatie, de hiërarchie van (internationale) knooppunten, de belangrijkste economische clusters in Limburg, de belangrijkste knelpunten per modaliteit (weg, water, rail, buis en lucht) in het goederenvervoer & Supply Chain, met name van de twee multimodale bovengemiddelde knooppunten Noord- en Zuid-Limburg binnen het logistiek infrastructuurnetwerk.

Hoofdstuk 4 bevat de ambitie voor 2030 en de vijf (op Limburg toegespitste) actielijnen voor de toekomst.
Hier worden ook de projecten kort aangekaart, die in het Uitvoeringskader in deel 2 nader zullen worden uitgewerkt.

Actielijn 1Robuuste verbindingen tussen Mainport Rotterdam/Antwerpen en Europese achterland
Actielijn 2Multimodale bereikbaarheid van het knooppuntennetwerk versterken
Actielijn 3Duurzame ruimtelijk-economische ontwikkeling strategische knooppunten Noord- en Zuid-Limburg
Actielijn 4Verduurzaming van de afhandeling van de goederenstromen in de Limburgse corridors
Actielijn 5State of the art digitale voorzieningen

Deel 2 omvat het Uitvoeringskader Goederenvervoer, inclusief de concrete projecten en financiële middelen.

Hoofdstuk 5 bevat een overzicht van alle concrete acties, projecten of initiatieven m.b.t. goederenvervoer & Supply Chain, gevolgd door een financiële onderbouwing (projectkosten, prioritering, financiering c.q. dekking van de kosten).
Hoofdstuk 6 bevat een beknopte management samenvatting van de belangrijkste zaken.

Met vriendelijke groet,

Mede namens Ton Neumann, Programmamanager Logistiek 
Ellen Bronneberg, Beleidsmedewerker Goederenvervoer