Kennis

Hoewel er heel veel definities van het concept circulaire economie bestaan, haken we voor deze website aan bij de volgende definitie:

Een circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen, waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat.

Het plaatje van de Ellen MacArthur Foundation toont ook duidelijk zichtbaar de onderlinge samenhang en relaties “. (kenniskaarten.hetgroenebrein.nl)

Daartoe zullen we eerst de context schetsen van waaruit de (aanvullende) visie op de (huidige en toekomstige) ontwikkelingen worden gezien. Het is een context, een visie vanuit de principes van de natuur, de zogenaamde “blue economy” en circulaire econo

Ook in deze definitie komt het systeemdenken weer terug. De systematiek van circulariteit in de economie komt mooi tot uitdrukking in de afbeelding hierboven van de Ellen MacArthur Foundation. Evenals bij de SDG;s, Blue Economy en de Life’s principles van biomimicry komt naar voren hoe elementen zich tot en met elkaar verhouden.Evenwel lijkt deze weergave meer product- en materiaal gericht te zijn, terwijl de andere denkkaders (Blue Economy, SDG, biomimicry) breder van opzet zijn. In onderlinge samenhang bekeken zijn de denkkaders zeer bruikbaar bij de doorontwikkeling van de Blueports.

IBI2

De wereld verandert in hoog tempo en ondernemingen, instellingen en gemeenten moeten in dat tempo mee veranderen. Wetgeving wordt aangescherpt, zie ook de EU-regelgeving op het gebied van periodieke rapportage, maar zie ook de veranderende (publieke) opvattingen over klimaatbeleid e.d. resulterend in o.a. de Urgenda arresten, de zaak Shell/Milieudefensie en aanverwante zaken in het buitenland. De stijgende milieukosten, sociale arbeidsomstandigheden zijn allemaal min of meer externe factoren die een grote impact hebben op de bedrijfsvoering van individuele ondernemingen, maar ook op gebiedsontwikkeling in breder perspectief. 

Deze diversiteit aan invloeden en impact stelt eenieder voor vragen als “hoe overleeft mijn bedrijf? Wat als ik nu niks doe?”. Jonge arbeidskrachten en ook een groeiende klantenkring[M1]  zien het belang van doorontwikkeling richting een duurzame bedrijfsvoering. En gebleken is dat jonge mensen liever weken bij een onderneming die “groen” is dan bij de grote vervuilers. 

Daarnaast heeft de invloed, of anders gezegd de “footprint” van de onderneming invloed op de leefbaarheid van de omgeving. En dat is weer een andere externe factor om rekening mee te houden.

IBI2 (Institute for Biomimicry Innovations) in Venlo combineert en integreert hoogwaardige kennis op het gebied van duurzaamheid en bovenstaande principes en ontwikkeld met de ondernemingen of keten van ondernemingen succesvolle transities naar nieuwe, circulaire economie en waar mogelijk ook richting de Blue Economy.

IBI2 herbergt een aantal bevlogen wetenschappers en deskundigen die de boven aangegeven principes met u kunnen vertalen in concrete doelstellingen, oplossingen, businessmodellen enz.

Daartoe heeft IBI2 een aanpak ontwikkeld die bestaat uit een aantal scans, een Megascan waarin de missie, visie en kernwaarden aan de orde worden gesteld en met behulp van de vragensteller nader worden uitgewerkt. Deze uitwerking vindt plaats in multidisciplinair verband om een zo breed en functioneel als mogelijke aanpak te ontwikkelen. Voordat een Megascan wordt uitgevoerd is het mogelijk middels een Quickscan – vanuit een holistisch perspectief – inzicht te krijgen in de grote lijnen van de status-quo in de organisatie/onderneming en de potentie van een vervolgtraject.

Aangezien de Megascan zich op meer beleidsmatig en strategisch niveau bevindt, is het mogelijk om op “werkvloer niveau” een Macroscan uit te voeren. Daarin wordt – ook weer in onderlinge samenhang – gekeken naar input – proces – output en de zogenaamde footprint van de organisatie. 

De Microscan op rest- en afvalstromen, wordt gebruikt om te komen tot nieuwe businessmodellen. Alle scans worden als maatwerk uitgevoerd en zijn toepasbaar binnen de diversiteit van de organisaties/ondernemingen die betrokken zijn bij Blueports, immers het gaat om het werken vanuit de hierboven aangegeven principes en die toepasbaar maken in de concrete situatie.